【Tính Năng】Tầm bảo

I. Tầm bảo

- Chia ra làm Tầm Bảo Thường và Tầm Bảo Cao

- Tầm bảo thường dùng Tầm Bảo Lệnh. Tầm bảo cao cấp dùng Lệnh Tầm Bảo - Cao

Tầm Bảo Thường